top of page

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Дата на публикация: 21.08.2020

 

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

Бенефициент: „МИНИ МАКС ГРУП“ ООД

 

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност 

 

Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

 

Наименование на процедурата: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

 

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Код на процедура: BG16RFOP002-2.073 

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

 

Европейско финансиране: 8 500 лева

 

Национално финансиране: 1 500 лева

 

Начална дата 20.08.2020 на изпълнение на проекта

 

Крайна дата 20.11.2020 на изпълнение на проекта

 

Кратко описание на проекта: 

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД е дружество, което осъществява търговска дейност на територията на Република България. С изпълнението на проектното предложение дружеството получи подкрепа за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, каквото е и „МИНИ МАКС ГРУП“ ООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са компенсирани икономическите загуби следствие от пандемията COVID-19. 

bottom of page